VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

In onze ontwerpvisie hanteren we voor wat betreft Energiezuinig Bouwen de principes van Trias Energetica. Die gaat uit van: voorkom warmteverliezen door optimaal te isoleren (1), gebruik voor de nog benodigde energie zo veel mogelijk duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie, wind-energie en geothermische energie (2) en wek de resterende energie (uit fossiele brandstoffen) zo effieciënt mogelijk op (3). Lees voor efficiënt: zuinige en/of slimme apparatuur. Het woord 'voorkomen' uit de Trias Energetica is een sleutelwoord:
- voorkom warmteverliezen door te isoleren en een compacte bouwvorm
- voorkom opwarming door goede zonwering in combinatie met voldoende interne
  massa (voorkom ook de noodzaak van een energieverslinde koelinstallatie)
Met andere woorden: voorkom problemen door een slim ontwerp.

trias energetica

COMPACT BOUWEN

Het ontwerp voor een energiezuinig gebouw bestaat uit een architectonische/bouwkundige component en installatie-technische component. Ons architectonisch ontwerp is vooral gericht op de eerste stap uit de Trias Energetica (voorkom warmteverliezen). Het installatieconcept is gericht op de duurzame energiebronnen en het efficiënt opwekken van de resterende energievraag.
In het stappenplan om te komen tot een duurzaam ontwerp is de eerste stap een compacte gebouwvorm. Door een compacte vorm is het omhullend oppervlak zo klein mogelijk. Dat levert al de eerste energiebesparing op. Daarnaast levert dit een kostenbesparing op, zowel bij de initiële bouwkosten als bij de onderhoudskosten.

compact bouwen

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

OP WEG NAAR NUL OP DE METER

In een periode van slechts enkele jaren is de EPC-eis in het Bouwbesluit verlaagd van 0,8 naar 0,4 (laatste verlaging per 1 januari 2015). In 2020 wordt de eis verder aangescherpt tot Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Dat komt ongeveer overeen met een EPC van 0,2.
Gelet op de eisen voor het energieverbruik benadert BENG het lage energieverbruik van Passiefhuizen. Velen lopen daar nu op vooruit met Nul Op de Meter (NOM) dat ongeveer overeenkomt met een EPC van 0,0 (of lager). Gelet op de snelle ontwikkelingen qua aanscherping van de eisen is het per saldo verstandig om met de investeringen verder te gaan dan nu strikt vereist is. Temeer daar de extra investeringen snel terug te verdienen zijn en het sinds kort ook mogelijk is een extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen te verkrijgen met zelfs een korting op de rente. Daarnaast zijn er ook subsidies verkrijgbaar waardoor de terugverdientijd verder afneemt.

oriƫnteren op de zon
oriënteren op de zon

GEZONDE GEBOUWEN

Naast aandacht voor energiebesparing is het ook verstandig na te denken over een gezond binnenklimaat (daglicht, luchtkwaliteit en akoestiek (Active-house)), het gebruik van duurzame materialen (CO2-footprint of Cradle to Cradle), toxiciteit of emissie van materialen en lage onderhoudskosten.

fris binnenklimaat
fris binnenklimaat

gezonde leefomgeving
gezonde leefomgeving